Všeobecné obchodní podmínky

Použití

Tyto “Obchodní podmínky” upravují režim vztahů vznikajících mezi Zákazníkem a společností LEADERSHIP SYNERGY COMMUNITY S.R.O. se sídlem: Závodní 391/96C, 2. patro č. 226, 360 06, Karlovy Vary,
IČ: 07308671, DIČ: CZ07308671 (dále jako LSC), při účasti Zákazníka na konferenci (dále jako akce) pořádané společností LSC.

 

Objednávka

Zákazník zadává objednávku svou registrací elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů v souladu s platnou legislativou.  Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde: Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

Ceny

Ceny jsou smluvní, LSC je plátcem DPH.

 

Úhrada

Po dokončení registrace bude Zákazníkovi do tří pracovních dnů zaslána zálohová faktura se splatností 7 dnů. V případě, že nebude poplatek za akci uhrazen k datu splatnosti, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit, pokud se LSC se Zákazníkem dohodne jinak. Po zaplacení poplatku obdrží Zákazník do tří pracovních dnů doklad o zaplacení ve formě faktury.

 

Storno

I přes níže uvedené podmínky storno poplatků preferujeme vzájemné dohodu. Zákazníka bereme jako partnera a storno poplatky vyžadujeme ve zcela výjimečných případech, vždy po osobní/telefonické dohodě. Přesto uvádíme níže uvedené podmínky pro případy, kdy není možné se se zákazníkem spojit.

Objednávku lze stornovat zasláním e-mailu na adresu: office@lsctogether.com

Pokud již Zákazník uhradil registrační poplatek, bude se další postup řídit těmito podmínkami:

  1. Pokud je Zákazník nucen zrušit objednávku ze zdravotních důvodů, bude mu vrácena celá částka bez ohledu na čas zrušení objednávky.
  2. Při stornování objednávky z jiných než zdravotních důvodů 6 a více pracovních dnů před datem konání akce bude Zákazníkovi vrácena celá uhrazená částka.
  3. Při stornování objednávky z jiných než zdravotních důvodů 2 až 5 pracovních dnů před datem konání akce bude Zákazníkovi vráceno 50% uhrazené částky.
  4. Storno objednávky již není možné provést z jiných než zdravotních důvodů v poslední pracovní den předcházející datu konání akce ani později, pokud se LSC nedohodne se Zákazníkem jinak. Příslušná částka bude vrácena na účet Zákazníka do deseti pracovních dnů.

Organizační změny

LSC si vyhrazuje právo změny data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V tomto případě LSC umožní Zákazníkům stornovat objednávku a vrátí jim uhrazenou částku v plné výši. Částka bude vrácena na účet Zákazníka do deseti pracovních dnů.

 

Zrušení akce

LSC si vyhrazuje právo akci zrušit z organizačních, provozních či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil účast na akci, bude mu vrácena tato částka v plné výši, a to do deseti pracovních dnů od data oznámení zrušení akce.

 

Reklamace a námitky

Případné reklamace nebo námitky může zákazník kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu office@lsctogether.com Z vyjádření Zákazníka musí vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne LSC nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Zákazník bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

 

Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konání akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy LSC jakýmkoliv způsobem Zákazníkem kopírován, rozšiřován, komerčně využívána nebo využívána k veřejným prezentacím.

 

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatních právních předpisů platných na území České republiky. LSC je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Zákazník přihlášením na akci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí se shromažďováním, uchováním a předáním svých osobních údajů třetí straně v rámci partnerství k dané akci a s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti LSC. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Plné znění Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je k dispozici zde: Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

 

Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.6.2021.

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.