Strategie a základní vzorec fungování

Strategie je výsledkem tvůrčího procesu v organizaci a integruje v sobě hodnoty, poslání, vizi a klíčové cíle. Je to klíčový dokument, podklad, který nám formuje naši cestu ke splnění cílů a který tvoří plán, tedy jednotlivé kroky, které skrze realizaci postupně naplňujeme.

Strategie je výsledkem tvůrčího procesu v organizaci a integruje v sobě hodnoty, poslání, vizi a klíčové cíle. Je to klíčový dokument, podklad, který nám formuje naši cestu ke splnění cílů a který tvoří plán, tedy jednotlivé kroky, které skrze realizaci postupně naplňujeme.

Osobně vnímáme strategii jako součást základního fungování organizace. Každá organizace má v určité formě svoji vlastní strategii. Klíčová otázka je, v jaké formě je popsána, s jakým obsahem; s kým je sdílená a s jakým cílem byla tvořena. Na začátku, když vznikala organizace, byla součástí záměru a postupně se vyvíjela.

Strategie je dokument, který v sobě obsahuje tyto klíčové oblasti:

  • Hodnoty – Poslání a Vizi
  • Klíčové výstupy z interní a externí analýzy prostředí. Hlavně však definici našeho zákazníka, jeho potřeb, klíčových příležitostí, priority z interní analýzy prostředí apod. Zároveň však scénáře vývoje trhu a to hlavně v oblastech jako jsou – scénář vývoje trhu v našem oboru, vývoj procesů, vývoj teritoriální alokace, způsob financování, vývoj naší konkurence, vývoj vnějšího prostředí i prognózy trhu. Priority, které chceme řešit v daném období.
  • Seznam příležitostí rozvoje z pohledu našeho produktu
  • Měřitelné parametry, kterých chceme dosáhnout
  • Seznam klíčových projektů (Pravidlo 20/80)
  • Jasná vazba mezi strategií, ukazateli, projekty a jejich cíli (X-Matrix)
  • Model realizace změn (Projektové řízení změn)

Já vnímám strategii společně s vizi jako spojnici mezi tím, co chceme nabídnout trhu a po čem touží naši zákazníci. Strategie nám pak odpovídá na otázku: „Co budeme dělat pro to, abychom toho dosáhli?“

Strategie má různé úrovně a různé stupně. Já osobně ji rád rozděluji na tři základní stupně:

Není však důležité, kolik úrovni chcete mít nebo jestli je opravdu potřebujete. Důležité je začít na úrovni firmy a produktu, avšak to nejdůležitější je strategii správně komunikovat do nitra firmy, získat si podporu lidí a následně ji realizovat. Podstatnou část v úspěšné realizace strategie je její komunikace ve firmě.

Každý vzorec má své vstupy (podklady) a teprve na základě jejich kvality může vzniknout ten správný výstup. Náš vzorec obsahuje:

Hodnoty

Dávají odpověď na otázku: „Jak budeme v naší organizaci jednat?“ Hodnoty nám určují, co je nejdůležitější pro naši organizaci, tým a tvoří vazbu na naše každodenní činnosti. Jsou také považovány za pravidla našeho jednání, naše pracovní zásady a jsou součástí podnikové kultury.

Poslání

Určuje směr a účel, který motivuje členy organizace. Poslání nám definuje tu základní podstatu toho, proč jsme jako organizace vznikli a proč vlastně podnikáme Poslání zůstává neměnné a vyjadřuje vlastně charakter naší společnosti.

Vize

Je jasná představa toho, čím chceme být a čím budeme. Vize odpovídá na otázku: „Kam směřujeme?“ a dává smysl směru, kterým jsme se jako organizace vydali. Vize je vlastně naše budoucnost a pravidelně se aktualizuje.

Cíle

Konkrétní a měřitelné cíle nás vedou k naplnění vize a poslání. Cíle musí být pochopitelné pro všechny v organizaci i mimo ni. Zároveň vyjadřují měřitelným způsobem naše ambice.

Strategie

Integruje a je výstupem tvorby hodnot – poslání – vize a obsahuje cíle, kterých chceme dosáhnout. Strategii si můžeme představit jako mapu, která obsahuje cílovou stanici ve formě našich cílů. Zároveň vizualizuje (obsahuje) všechna rizika spojená s naší cestou realizace strategie. Strategie se definuje vždy alespoň na období 2 až 3 let (krátkodobá), případně na 3 až 5 let (střednědobá) nebo 5 až více let (dlouhodobá).

Plán

Je konkrétní soubor aktivit, které podnikneme, abychom realizovali naši strategii a naplňovali naše cíle. Plán musí respektovat několik scénářů tak, jako i mapa obsahuje různé cesty (alternativy), jak se dostat k našemu cíli (cílové stanici). Plán je vždy fixován na jeden rok.

Realizace

Je forma, jakou realizujeme náš plán – mohou to být konkrétní projekty, aktivity s jasně nastavenou zodpovědností v organizaci, formou zpětné vazby, nástroji pro korekci a úpravu plánu.

Při tvorbě pyramidy cesty k cíli je třeba myslet na to, že každá organizace má svůj produkt, svého zákazníka, svůj podnikatelský model, funguje na ohraničeném trhu, funguje na určitém geografickém místě, pracuje s určitou skupinou lidí a všechny tyto faktory je nutno do strategie zahrnout.

Picture of Peter Debnár

Peter Debnár

Další články

Registrace účastníka

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spam-u. Hezký den vám přeje organizační tým akce.